Що е то съзнание от гледна точка на психологията

Съзнание

Що е то съзнанието от гледна точка на психологията!

През последните два-три века, човечеството е направило огромна крачка в разбиране тайните на света. Досега само гадаем за характера и произхода на законодателствата на единствените разлики, което ни прави интелигентен човешки разум.

Учените не са измислили еднопосочен отговор на въпроса, какво е съзнанието. От гледна точка на психологията, съзнанието е един от основните елементи, които обясняват механизмите на човешкото поведение и причините за едни или други действия. Различните школи по психология и наука разглеждат тази концепция по различен начин, излагайки собствените си теории за същността на съзнанието.

Съзнание в резултат на синтеза на психологически процеси!

Човешкото поведение се влияе от различните механизми на психиката: емоции, опит, волеви усилия, внимание към промените в околната среда и, разбира се, съзнанието.

В психологията обикновено се смята, че творческият резултат от синтеза на различни явни и скрити процеси, настъпващи в нашата психика, е точно съзнание. Тя се основава на взаимодействието на физическите фактори и психологичните процеси:

– от една страна, съзнанието се отразява с нашите сетива обективната реалност около нас, която се нарича възприятие;

– от друга страна, се извършва самоорганизацията на умствените процеси, което води до тяхното нареждане и структуриране на по-високо ниво, т.е. аперперцепция.

Различните психологически училища определят по различен начин съзнанието, възлагайки доминираща роля на една или друга от неговите характеристики и функции.

Определението за съзнание в различни посоки в психологията!

Понастоящем психологията е представена от много научни училища, а единният подход към предмета на ученето е изключително усложнен от липсата на общ основен концептуален апарат. Съзнанието на човек във всяка посока се определя в светлината на неговия собствен изследователски метод.

– Структуризм – определя съзнанието като многокомпонентна концепция, която се състои от най-простите основни елементи на психиката. Чрез създаването на условна „периодична таблица на елементите“ ще бъде възможно да се състави точна карта на съзнанието на всеки човек.

– Функционалност – вижда съзнанието като важна функция, присъщ комплекс на модерното човешко общество. Неразделна част от съзнанието е личното съзнание и разбран опит.

– Гещалтовата психология – вярва, че съзнанието е резултат, сума от трансформацията на физическите стимули, според законите на гесталт.

– Бихейвиоризм – смята, че съзнанието е вътрешно реагиране и поведенчески характеристики на човек, образуван от неговите навици и околната социална среда.

– Когнитивната психология – определя съзнанието като логичен процес на познание, за разлика от емоционалното възприятие. Информацията се обработва независимо или се етикетира и се възприема по-нататък в съответствие с установения маркер.

Съзнание и мислене

Най-важната функция на съзнанието е процесът на мислене, т.е. обработка на входящата информация за околния свят и превръщането на тази информация в символична система за предаване на други хора. Тази система включва не само словесната апаратура, но и изражения на лицето, жестове, изображения, знаци и т.н.

По този начин съзнанието е не само част от личността на индивида, но и някакво колективно знание и в много отношения се предава от едно поколение на друго. Някои психологически школи разглеждат съзнанието само в контекста на възможността за вербална комуникация, т.е. че това е присъщо само на онези, които говорят.

consciousness

Съзнание и безсъзнание

Човекът има съзнание не през цялото време на своето съществуване. Така че, по време на сън, той изпада от съзнанието и не може адекватно да възприема и оценява събитията около него. Подобен ефект се предизвиква от някои психоактивни вещества, които лишават дадено лице от възможността да използва своето съзнание, за да възприеме и разбере заобикалящия го свят.

Оказва се, че умът контролира само активната част от нашата психика и по време на сън, злополука или професионална болест, както и от някои специални ефекти, контролира безсъзнание като част от нашата психика или подсъзнателно.

Като цяло можем да обобщим и да кажем, че съзнанието е необходимо за нас да възприемем адекватно, творчески да разберем света и да предадем резултатите от работата на нашата психика на други хора.