Полезни факти около скрап на коли

Полезно е да знаем, че в световен мащаб, производството на автомобили се покачва със скоростни темпове всяка година. В силно развитите страни мощностите на нови автомобили се оптимизират и подновяват периодично.

От проведени проучвания става известно, че Европейската комисия предвижда производството да се покачи с 32 % в периода преди 2020 г., а като брой те да достигнат 240 млн. създадени нови леки и товарни автомобили.

Тези цифри са плашещи за околната среда. Предполага се, че това силно ще се отрази на автомобилната индустрия и сериозните проблеми, ще рефлектират пагубно над природата.

Извода е, че всяко едно МПС оказва силно отрицателно влияние над вода, въздух, живи организми, почва. Всичко това е свързано с целия жизнен цикъл, от създаването на автомобила до излизането му от употреба.

Парникови газове, генериране на отпадъци, големи нива на консумация на природни ресурси, вредни емисии са сред заложените на дневен ред въпроси засягащи планетата ни и човечеството. Вече в цял свят се вземат адекватни и своевременни мерки за създаване на механизми, които се борят със замърсяването на околната среда и допринасят за по-високи и качествени количества на отпадъци, третирани от МПС-та. Това цели и да се достигне намаляване замърсявания и покачване на рециклираните автомобили, наред с всеки един компонент по тях.

Изискванията при управление на отпадъци са вменени. Те са задължения, както на производителите на автомобили, така и на собственици, търговци, управляващи МПС-та лица. Всичко това обяснява и множеството такси, които се налагат, а именно –

еко такси, които ангажират всеки да бъде съпричастен и да допринесе за организиране на третирането на всеки нов или стар автомобил на пазара.

Всеки етап свързан с управление на отпадъци преминава през събиране, изкупуване, предаване, шредиране, разкомплектоване, депониране, оползотворяване, обезвреждане на всяка част от МПС.

Какво още е полезно да знаем за скрап индустрията:

Цената на метала е променяща се величина. Тя се определя от множество други фактори, но най-често зависи от световния пазар за скрап.

Депата за скрап в големите страни, каквато е САЩ поставят индекси за различните метали.

Скрап индустрията има съществена роля в опазване на околната среда от замърсявания, както и пестенето на природни ресурси. В последното се включва и разхода за ел. енергия.

С какво е полезна скрап индустрията и какви са предимства за скрап рециклиране на метали:

Според изследване, проведено от Американската агенция за околната среда защита, рециклирането на скрап метали може да бъде доста полезно за околната среда. Използването на рециклирани метални отпадъци на девствена желязна руда може да доведе до:

75% пестене на електрическата енергия;

90% икономии на суровини и материали, които са използвани в производствата;

86% намаляване замърсяването на въздуха;

40% намаляване в потреблението на вода;

76% намаляване замърсяването на водите;

97% намаляване в минните отпадъци

Всеки тон на нова стомана, изработени от скрап стомана спестява:

1115 кг желязна руда;

625 кг въглища;

53 кг от варовик;

Икономия на енергия от други метали, включват:

Икономии от алуминий от 95% за енергия;

Икономии на мед 85% за енергия;

Оловни спестявания от 65% за енергия;

Спестяванията от цинк възлизат на 60% енергия.

Всички тези цифри от рециклиране на коли, могат само да зарадват гражданите на планетата, че превантивните мерки в борба за опазване на околната среда работят на пълни обороти.