Рециклиране, скрап и екология в България

Вече няколко десетилетия, човечеството осезаемо усеща екологичните аномалии, който само причинява на природата. Замърсявания на почви води и въздух, изчерпване на природни ресурси. Всичко това може да доведе необратими последици и катаклизми. Уви, човечеството се замисля за последиците от действията или бездействията си едва, когато е твърде късно.

От няколко години насам страната ни все по-осезаемо търси начини да спре една „природно“ вродена дарба – замърсяването и разхищението на даденостите. Една от стъпките, които прави в тази насока е скрап индустрията, която едва сега набива темпове, бизнесът с разделно събиране и резултатите от всичките тези реформи.

Любопитни за някои ще са цифрите 3,5 тона, но за много няма да говорят съвсем нищо. Какво означава тази цифра ли. Това е обемът на битови отпадъци, които се отделят за една година от гражданин на страната ни. Тези данни са заимствани от Националния Статистически институт и се отнасят за единица човек, които разходва 450 килограма. Това са консумативи под вид на храна, услуги и други ползи.

По други направени проучвания става ясно, че само за региона на столицата София, боклукът надвишава 400 хил. тона.

Тонове са и отпадъците от биоразградими вещества. За тях, някои ще кажат – те не са опасни, защото с времето ще бъдат заличени от планетата, но нека не забравяме за вредните емисии, които някои от тях отделят във въздуха, преди да стигнат процеса на пълно разграждане.

Щом това представлява проблем за планетата, ни какво да кажем за всички метали, които се отделят от индустрии, производствени процеси или остават захвърлени на бунищата. Те се нуждаят от рециклиране, а извлечените от тях нови материали, могат да послужат за многократна употреба. Всичко това се нарича пестене на природния ресурс.

В плана за разделно събиране на отпадъците се предвижда до 2020 година, да бъде подпомогнато пестенето на горива и компости, да се намалят вредните емисии и да има една добре изградена и организирана система, която изцяло да поеме ангажимента около всичкия скрап и компост.

Компостиране, известно и като разделно изхвърляне на органични отпадъци, цели пестенето на горива. Извършва се главно в малките общини и региони и идва предимно от селското стопанство.

В световен мащаб идеята за икономично изхвърляне е създадена от Лестър Браун. Неговата теория залага на факта, че колкото повече се произвежда дадено нещо, толкова повече ще бъдат отделяни отпадъци от него.

Логиката е заложена в евтина енергия, която не планува сериозни последици като изчерпване на ресурси, нерегламентирани и преливащи сметища, поскъпване на горива, където извозването на отпадъци се извършва все по-сложно. Идеята е да пестим от рециклиране.

В стратегията си Браун залага и на някои мерки, които предвиждани дори днес за бъдещи периоди се очаква да имат положителни резултати. В контекста на теорията му се цели и тази схема да достигне до най-дребната частица на обществото – гражданинът, чиято съвест и отговорност да проговорят.

С намаляване изхвърлянето на непотребни вещи, ограничено и конкретизирано разпределяне на отпадъците на уредените за целта зони, с правомерно рециклиране на възобновяеми източници се цели да се минимизира добива на нови природни ресурси.

Към статистиките сочат, че в контейнерите за отпадъци се изхвърлят на първо място хартия, следвани от пластмаса и най-накрая стъкло. Металът все още държи най-висока цена и това е една от предпоставките, които все още подтикват много граждани да събират, предават и печелят от стари коли за скрап, нефункционираща битова техника и уреди, че дори консервни кутии.

Модерната индустрия днес прави своята нова крачка към един по-екологичен свят. Добре е всеки да вземе пример.

Рециклиращата индустрия се развива с бързи темпове, а това я превръща в печеливш бизнес. Преработването и връщането отново в производство на огромни количества ценни суровини е цел не само за големите предприятия, но и отговорност на всеки човек.