Изследванията на ОМ

социологически изследвания

Изследванията на ОМ – специфичен вид социологически изследвания

Изследванията на ОМ се превърнаха в своеобразна индустрия в нашето съвремие. В демократичните общества това е напълно естествено, защото в тях ОМ трябва да се взима в предвид.

Същност и специфика на изследване на ОМ.

Изследванията на ОМ са вид социологически изследвания, защото обект на тяхното изследване са хората и техните обединения. Те непрекъснато се занимават с различни факти, които очакват да бъдат решени. Те имат инструментариум, който е подобен, дори приблизително еднакъв с този при изследване на социологически, демографски и други проблеми. Имат обаче и някои особености, които трябва да се вземат в предвид както от изследователите, така и от потребителите.

  1. Предметът на изследвания на ОМ е силно динамичен. Процесите, явленията и събитията в обществената действителност непрекъснато се изменят. Това, което изучава ОМ са скорострелни процеси, затова и изследванията представляват моментни снимки.
  2. Те имат стандартен изследователски инструментариум (апарат). Затова изследванията са индустрия. Повтарят се във времето, регистрирайки непрекъснато актуалното състояние на ОМ. Стандартния инструментариум дава възможност да се правят съпоставки, когато е необходимо.

Разбира се всички изследвания имат своя специфика. Стандартният апарат дава възможност да се обработят въпроси и така да се направят т.нар. „златни въпроси”. Изследванията на ОМ трябва да имат комплексен характер т.е. да не се основават само на сондажите, теренните изследвания, а и на други източници на информация (различни ПР мероприятия, информация от предавания на СМК, писма, препоръки, оплаквания и др.). Всички тези източници се използват, за да бъде определено най-точно състоянието на ОМ към даден проблем. Някои автори търсят разлики между ОМ и ЕСИ.

Източник: ric-bg.info