Аудиторията на СМК – специфична разновидност на ОМ

Аудиторията на СМК

Аудиторията на СМК – специфифки и разновидност на ОМ

Тълпата е неограничено множество от хора, така и можем да говорим за аудиторията на СМК. Френският социолог Густав льо Вон има книга „Социология на тълпата”, в която казва, че колкото по-голяма е тълпата, толкова по-дезориентирана и неорганизирана е тя.

Аудиторията на СМК

С аудиторията нещата са по-различни. Аудитория идва от „слушатели”, тя има някакви общи ценности, идеи. Тя е структурирана, организирана и е подвластна силно на емоциите. Г. Йолов дефинира аудиторията като явление в сферата на общуването, което се характеризира с висока степен на съгласуваност на очаквания, мотиви и действия на по-големи или по-малко човешки множества.

Публиката и аудиторията могат да се разглеждат като идентични понятия т.е публиката също има съгласуваност на интересите и също така е множество от хора. Закономерно възниква въпроса каква е връзката между публиката, аудиторията и множеството.

Резонно възниква въпросът за аудиторията на СМК

И защото тя е толкова голяма, че покрива понятието широка общност. Те представляват обект на изследване. Изследват се техните нагласи и предпочитания към публикации, предавания и т.н. Те се наричат „атитюди” – отношението към факти, явления и събития. Във френския език тази дума означава „поведение”, „държание”. От английски – „стойка”, а в българския – „нагласа”.

Според Сава Джонев атитюдът или нагласата е организирана предразположеност в благоприятна или неблагоприятна насока спрямо специфични обекти. Ценното тук е, че то операционализира понятието. В структурата на атитюда се очертават 4 основни компонента: когнитивен, афективен, оценъчен и поведенчески. Атитюдите представляват определен изследователски интерес като един регулативен фактор на човешкото поведение. Виктор Ядов има една т.нар. деспозиционна позиция за това какво определя човешкото поведение. В нея на най-ниското ниво са т.нар. установки. Установката е готовност за активна реакция в определено направление на базата на минал опит. Установката има безсъзнателен характер, като така се доближава до истината. Напоследък вниманието на много изследователи и социолози е насочено към изследване на установката (поведението на аудиторията). На второ място в диспозицията на Ядов са нагласите, атитюдите. Те се подлагат по-лесно на изследване. На трето място са интересите с цялата сложност на проявление. Интересите управляват света. На четвърто място са ценностите, жизнените цели на хората и разбиранията на хората за начините за постигането на тези цели.

Източник: presata.com